Inwestorzy

Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Grupa Emmerson S.A. (?Spółka") informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za 2017 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 30 maja 2018 r., zostanie opublikowany 25 maja 2018 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Zarząd Grupa Emmerson S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2018 będą publikowane w następujących terminach:

- raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 lutego 2018 r.

- raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.

- jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. - 30 maja 2018 r.

- raport kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r.

- raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka będzie przekazywać w skonsolidowanych raportach kwartalnych wskazane w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".