Inwestorzy

WALNE ZGROMADZENIA

Treść uchwał podjętych na WZA Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r.
Załącznik:
Uchwały podjęte na WZ 29.06.2018.pdfZmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza

Zarząd Grupa Emmerson S.A. ('Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 8 czerwca 2018 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza - Emmerson Limited, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad - pkt. 9 i) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad.

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017.
8.Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017,
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017,
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2017,
d)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2017,
e)pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
f)kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym,
g)udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
h)udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
i)zmiany § 5 ust. 1 statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu spółki.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza tego projektu:

Uchwała nr ?.
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia
tekstu jednolitego statutu spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 5 statutu spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Uchyla się § 5 ust. 1 statutu spółki o treści:
?1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ? PKD 70.22.Z;
2)Leasing finansowy ? PKD 64.91.Z;
3)Pozostałe formy udzielania kredytów ? PKD 64.92.Z;
4)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ? PKD 64.99.Z;
5)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ? PKD 66.19.Z;
6)Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne ? PKD 66.29.Z;
7)Działalność holdingów finansowych ? PKD 64.20.Z;
8)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ? PKD 68.31.Z;
9)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ? PKD 77.11.Z;
10)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery ? PKD 77.33.Z;
11)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ? PKD 68.20.Z;
12)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ? PKD 63.11.Z;
13)Działalność portali internetowych ? PKD 63.12.Z;
14)Badanie rynku i opinii publicznej ? PKD 73.20.Z;
15)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych ? PKD 72.20.Z;
16)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 74.90.Z;
17)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ? PKD 85.59.B;
18)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ? PKD 68.10.Z,
19)Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek ? PKD 45.11.Z,
20)Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli ? PKD 45.19.Z.?

i uchwala w jego miejsce § 5 ust. 1 o treści:

?1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)Handel energią elektryczną ? PKD 35.14.Z;
2)Wykonywanie instalacji elektrycznych ? PK 43.21.Z;
3)Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ? PKD 43.22.Z;
4)Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ? PKD 43.29.Z;
5)Tynkowanie ? PKD 43.31.Z;
6)Zakładanie stolarki budowlanej ? PKD 43.32.Z;
7)Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian ? PKD 43.33.Z;
8)Malowanie i szklenie ? PKD 43.34.Z;
9)Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z;
10)Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - PKD 45.11.Z;
11)Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z;
12)Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów ? PKD 46.14.Z;
13)Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego ? PKD 46.43.Z;
14)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.19.Z;
15)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ? PKD 47.99.Z;
16)Hotele i podobne obiekty zakwaterowania ? PKD 55.10.Z;
17)Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ? PKD 55.20.Z;
18)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ? PKD 63.11.Z;
19)Działalność portali internetowych ? PKD 63.12.Z;
20)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 63.99. Z;
21)Działalność holdingów finansowych ? PKD 64.20.Z;
22)Leasing finansowy ? PKD 64.91.Z;
23)Pozostałe formy udzielania kredytów ? PKD 64.92.Z;
24)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ? PKD 64.99.Z;
25)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ? PKD 66.19.Z;
26)Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne ? PKD 66.29.Z;
27)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ? PKD 68.10.Z;
28)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ? PKD 68.20.Z;
29)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ? PKD 68.31.Z;
30)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ? PKD 68.32.Z;
31)Działalność prawnicza ? PKD 69.10.Z;
32)Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe ? PKD 69.20.Z;
33)Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych ?PKD 70.10.Z;
34)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych ? PKD 72.20.Z;
35)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ? PKD 70.22.Z;
36)Badanie rynku i opinii publicznej ? PKD 73.20.Z;
37)Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ? PKD 74.10.Z;
38)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 74.90.Z;
39)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ? PKD 77.11.Z;
40)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery ? PKD 77.33.Z;
41)Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych ?PKD 81.21.Z;
42)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 82.99.Z
43)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ? PKD 85.59.B;
44)Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego ? PKD 95.24.Z?

§ 2
Udziela się radzie nadzorczej spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Zaktualizowane załączniki:

Formularz pełnomocnictwa.pdf

Ogłoszenie ZWZ GE za 2017

Projekty uchwał ZWZ.GEZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Załącznik:
Ogłoszenie ZWZ GE za 2017
Projekty uchwał ZWZ.GE.29.06.2018
Formularz pełnomocnictwaGE_na29.06.2018
GEM- INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW NA ZWZ-29.06.18Treść uchwał podjętych na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r.
Załącznik:
Uchwały podjęte na WZ 30.06.2017.pdfZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku

Załącznik:
Ogłoszenie ZWZ GE za 2016.pdf
Projekty uchwał ZWZ.GE.30.06.2017.pdf
Formularz pełnomocnictwaGE_na30.06.2017.pdf
GEM- INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW NA ZWZ-30.06.17.pdfTreść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r.
Załącznik:
Uchwały podjęte na WZ 30.06.2016.pdfZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku

Załącznik:
Ogłoszenie ZWZ GE za 2015.pdf
Projekty uchwał ZWZ.GE.30.06.2016.pdf
Formularz pełnomocnictwaGE_na30.06.2016.pdf
GEM- INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW NA ZWZ-30.06.16.pdfTreść uchwał podjętych na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r.
Załącznik:
Uchwały podjęte na WZ 30.06.2015.pdfZmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza

Zarząd Grupa Emmerson S.A. ('Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 9 czerwca 2015 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza - Emmerson Limited, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad - pkt. 9 j) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2014,
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014,
e) pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
f) kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym,
g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
h) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
i) powołania członków rady nadzorczej nowej kadencji.
j) zmiany § 5 ust. 1 statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza tego projektu:

Uchwała nr ….
zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia
tekstu jednolitego statutu spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 5 statutu spółki uchwala, co następuje:

§ 1
W § 5 ust. 1 statutu spółki o treści:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
2) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;
3) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;
5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;
6) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;
7) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;
10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;
11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
13) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
14) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;
15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;
16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.

Po punkcie 18 zamiast kropki dodaje się przecinek i dodaje się punkty 19 i 20 w następującym brzmieniu:

19) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - PKD 45.11.Z),
20) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z;

§ 2
Udziela się radzie nadzorczej spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zaktualizowane załączniki:

Formularz pełnomocnictwa.pdf

Ogłoszenie ZWZ GE za 2014

Projekty uchwał ZWZ.GE
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku

 

Załączniki:

Ogłoszenie ZWZ GE za 2014.pdf

Projekty uchwał ZWZ.GE.30.06.2015.pdf

Formularz pełnomocnictwaGE_na30.06.2015.pdf

GEM- INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW NA ZWZ-30.06.15.pdf

 

Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki w dniu 26 lutego 2015 r.
Załącznik:
Uchwały podjęte na NWZ 26.02.2015.pdfZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson S.A. na dzień 26 lutego 2015 roku

 

Załączniki:

Ogłoszenie NWZ GE luty2015.pdf

Projekty uchwał NWZ.26.02.2015.pdf

Formularz pełnomocnictwaGE.NZW 26.02.2015.pdf

GEM-INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW NA WZ - 30.01.15.pdf

 

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r.
Załącznik:
GEM-ZWZ-30.06.14-treść uchwał.pdfZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku

 

Załączniki:

Ogłoszenie ZWZ GE za 2013.pdf

Projekty uchwał ZWZ.GE.30.06.2014.pdf

Formularz pełnomocnictwaGE.pdf

GEM-INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW NA WZ - 4.06.14.pdf

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r.

GEM-treść uchwał ZWZ-28.06.13.pdfZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA EMMERSON S.A. na dzień 28 czerwca 2013 roku


Zarząd Spółki GRUPA EMMERSON S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373802, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2013 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

 

Załączniki

Ogłoszenie ZWZ GEM_28.06.13.pdf
GEM-ZWZ-28.06.13-Wzory uchwał.pdf
GEM-ZWZ-28.06.13-Pełnomocnictwo.pdf
GEM-ZWZ-28.06.13-Liczba akcji i głosów na WZ.pdf

 

 

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 18 kwietnia 2013 r.

 

Zarząd Spółki Grupa EMMERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373802 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień 18 kwietnia 2013r., na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał na NWZ.
Proponowane zmiany Statutu Spółki.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych i dzieli się na 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1)    2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2)    2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3)    3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4)    2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5)    7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6)    32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”
proponowana treść § 6 ust. 1 statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1)    2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2)    2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3)    3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4)    2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5)    7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
6)    32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7)    nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”


Załączniki

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 20 grudnia 2012 r.
 EC_NWZ_treść_uchwał_20.12.12.pdf

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 grudnia 2012 r.
Zarząd Spółki EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") na dzień 20 grudnia 2012 r., na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał na NWZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na NWZ.

Proponowane zmiany Statutu Spółki.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:
1) Zmienia się § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki o treści:
"1. Firma Spółki brzmi EMMERSON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA.
2. Spółka może używać skrótu EMMERSON CAPITAL S.A."
poprzez ich uchylenie i nadanie nowej następującej treści:
"1. Firma Spółki brzmi Grupa EMMERSON SPÓŁKA AKCYJNA.
2. Spółka może używać skrótu Grupa EMMERSON S.A."

2) Zmienia się § 15 ust. 1 statutu Spółki o treści:
"1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję."
poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, w tym czterech członków Rady Nadzorczej powoływanych przez akcjonariuszy uprzywilejowanych WDM Capital S.A. i EMMERSON LIMITED na zasadach określonych w ust. 2, 3 i 4, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i jednego członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie."

3) Zmienia się § 15 ust. 2 statutu Spółki o treści:
"2. Tak długo jak akcjonariusz WDM CAPITAL S.A. (poprzednio PRIVILEGE CAPITAL MANAGEMENT S.A. KRS nr 0000301483) posiada co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki, ma prawo powołać i odwołać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy WDM CAPITAL S.A. przestanie posiadać 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki."
poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:
"2. Tak długo jak akcjonariusz WDM CAPITAL S.A. (poprzednio PRIVILEGE CAPITAL MANAGEMENT S.A. KRS nr 0000301483) posiada co najmniej 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie opisane powyżej stosuje się odpowiednio w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji). Jeżeli WDM CAPITAL S.A. przestanie posiadać co najmniej 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki, uprawnienie WDM Capital S.A. do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej wygaśnie."

4) Zmienia się § 15 ust. 3 statutu Spółki o treści:
"3. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON S.A. posiada co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki, ma prawo powołać i odwołać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy EMMERSON S.A. przestanie posiadać 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki."
poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:
"3. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON LIMITED spółka prawa cypryjskiego wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 292768 posiada co najmniej 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie opisane powyżej stosuje się odpowiednio w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji). Jeżeli EMMERSON LIMITED przestanie posiadać co najmniej 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki, uprawnienie EMMERSON LIMITED do powoływania i odwoływania 3 (trzech) Członka Rady Nadzorczej wygaśnie."

5) Zmienia się § 15 ust. 4 i 5 statutu Spółki o treści:
"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 15 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje WDM CAPITAL S.A. lub EMMERSON S.A. stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.
5. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez WDM CAPITAL S.A. jak i EMMERSON S.A., a o których mowa w ust. 2 - 3 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej."
poprzez ich uchylenie i nadanie nowej następującej treści:
"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 15 ust. 2 lub 3 Statutu, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje WDM CAPITAL S.A. lub EMMERSON LIMITED stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.
5. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez WDM CAPITAL S.A. lub EMMERSON LIMITED, a o których mowa w ust. 2 - 3 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania oprócz 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 1 powyżej, również takiej liczby Członków Rady Nadzorczej, która jest równa liczbie Członków Rady Nadzorczej powoływanych przez akcjonariusza uprzywilejowanego, którego uprawnienie osobiste wygasło."

6) Zmienia się § 15 ust. 6 statutu Spółki o treści:
"6. 1. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 15 ust. 5 w każdym czasie mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie § 15 ust. 5 statutu pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
poprzez ich uchylenie i nadanie nowej następującej treści:
"6. 1. Członkowie Rady Nadzorczej, powołani przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 1 lub § 15 ust. 5 w każdym czasie mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 1 lub § 15 ust. 5 pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

7) Zmienia się § 23 statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 o następującej treści:
"3. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON LIMITED spółka prawa cypryjskiego wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 292768 będzie posiadać nie mniej niż 3.000.000 akcji spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez akcjonariusza EMMERSON LIMITED. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji).
4. Tak długo jak akcjonariusz WDM Capital S.A. (KRS 0000301483) będzie posiadać nie mniej niż 3.000.000 akcji spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez akcjonariusza WDM Capital S.A. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji)."
Załączniki:

 
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
 - NWZ_Emmerson Capital_Projekty_uchwał.pdf
 - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW NA NWZ.pdf
 - Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu_20.12.2012.pdf

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 20 sierpnia 2012 r.
EmmersonCapital_NWZ_20_08_2012_treść_uchwał

Zmiana terminu NWZ - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 sierpnia 2012 r.
Zarząd Spółki EMMERSON CAPITAL informuje o odwołaniu z przyczyn organizacyjno - technicznych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki zwołanego pierwotnie na dzień 9 sierpnia 2012 r. i ponownym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") na dzień 20 sierpnia 2012 r. na godz. 12.00. Odbędzie się ono w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40.
Załączniki:
 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_seria_F.pdf
 - NWZ_Emmerson Capital_seria_F.pdf
 - Wzór pełnomocnictwa NWZ 20 08 2012.pdf
 - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW NA NWZ.pdf

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2012 r.
EC-ZWZ-29.06.12-treść uchwał.pdf

ZWZ zwołane na dzień 29 czerwca 2012 r.
Zarzad Spólki Emmerson Capital S.A. zwoluje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie sie dnia 29.06.2012 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spólki przy ul. Stawki 40 w Warszawie. Rejestracja uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzien 29.06.2012 r.
Załączniki:

- Wzór uchwał na ZWZ Emmerson Capital.pdf

- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Emmerson Capital na dzień 29.06.12.pdf

- Wzór pełnomocnictwa na ZWZ Emmerson Capital.pdf

- Informacja o ogólnej liczbie głosów w dniu ogłoszenia ZWZ Emmerson Capital).pdf

WZ zwołane na dzień 24 kwietnia 2012 r.
Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Małgorzaty Zapart na Przewodniczącego Zgromadzenia:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.522.947.
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,17%.
- łączna liczba ważnych głosów: 10.912.947.
- liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”: 10.912.947.
- zgłoszone sprzeciwy: brak.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.522.947.
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,17%.
- łączna liczba ważnych głosów: 10.912.947.
- liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”: 10.912.947.
- zgłoszone sprzeciwy: brak.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.522.947.
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,17%.
- łączna liczba ważnych głosów: 10.912.947.
- liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”: 10.912.947.
- zgłoszone sprzeciwy: brak.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Małgorzata Zapart, Tadeusz Popławski:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.522.947.
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,17%.
- łączna liczba ważnych głosów: 10.912.947.
- liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”: 10.912.947.
- zgłoszone sprzeciwy: brak.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 rok w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 750.000 akcji w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.522.947.
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,17%.
- łączna liczba ważnych głosów: 10.912.947.
- liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”: 10.912.947.
- zgłoszone sprzeciwy: brak.

ZAŁĄCZNIK
Treść uchwał NWZA-24.04.12.pdf